Hvad er Kundalini

Hvad er vakt Kundalini?

(Denne sides tekster er resultatet af gruppearbejde)

Kundalini beskrives i yoga-litteraturen som en menneskelig urkraft, der billedligt talt sover ved rygradens rod. Begrebet stammer fra sanskrit og betyder sammenrullet - Kundalini afbildes som en sovende slange, der har rullet sig op omkring en kegle. Det er imidlertid vanskeligt at oversætte ordet entydigt. Kundalini kan et stykke af vejen forstås i lyset af dybdepsykologiens libido-begreb. Denne urkraft kan - igen billedligt talt, men som noget der i høj grad registreres og opleves i den sanselige dimension - vågne og rejse sig op gennem rygraden. Der vil den aktivere de såkaldte chakraer og udfolde deres psykologiske indhold og potentialer. Vakt kundalini optræder oftest som en følge af selvfordybelse: meditation, healing, yoga eller terapi. En dyb og omvæltende transformationsproces - personligt, socialt, energimæssigt - er følgen af en vakt kundalini. Processens mål er bevidst-gørelse, indsigt og integration mellem krop, psyke og ånd.

Læs om kundalinis kendetegn i denne menus underpunkt af samme navn.

Kundalini tænkes i kosmologisk sammenhæng som den kraft, der ligger bag naturrigernes evolution. I det enkelte menneske kommer den ofte til udtryk i koblingen mellem seksualitet og bevidsthed. Kraften kan forstås som liggende bag den totale psyko-fysiske struktur, som beskrevet i det såkaldte chakrasystem, så kundalini er noget, som findes i alle mennesker. Når kundalini vækkes afgørende, vil de fleste opleve en række af de kendetegn, som er beskrevet andetsteds her på hjemmesiden. En vakt kundalini kan groft sagt kulminere i en kortvarig, intens oplevelse, men vil som oftest igangsætte en længere proces.

Kundalini er ikke en sygdom, tværtimod kan man tale om frisættelsen af et stort udviklings-potentiale, når den sanseligt-kropslige dimension sættes i forbindelse med, hvad man - i mangel på bedre termer - kunne kalde en kosmisk intelligens. Praksis viser imidlertid, at en vakt kundalini ofte bliver invaliderende i en kortere eller længere periode. Den kan opleves som en autonom størrelse, som kan nedbryde selvforståelsen og følelsen af kropslig sammenhæng. Mange vil opleve, at den løbske kraft ikke lader sig integrere i hverdagslivet. Der er mange tilfælde af psykoser og psykosenærhed blandt mennesker, som selv mener at opleve kundalini. Det skal bemærkes, at der findes til overflod af diagnoser, men endnu et ret begrænset begrebskatalog, når det gælder spirituelle udviklingskriser. Da kundalini som begreb både fremkalder fascination og angst, bliver det ofte benyttet i tilfælde, hvor det strengt taget næppe har relevans. Det står dog fast, at mange, for hvem kundalini har relevans, i lange perioder kan føle sig et skråplan. Blandt mennesker, der selv har levet med en vakt kundalini gennem længere tid, er det en udbredt opfattelse, at man er bedst tjent med en vågen og lyttende indstilling, som gør det muligt at samarbejde med processen frem for lukke sig for den. Den kan have et healende potentiale ved at afføde en personlig og dyb ombrydning af livsmønstre, og derved belive, skabe mening og indsigt.

Kundalini Netværk & Information ser det som sit naturlige kald at få beskrevet, afdækket og virkeliggjort det ovennævnte positive potentiale. Dette må ske ud fra en åben holdning og en nøgtern gåen i dybden. Det er imidlertid også i høj grad vores formål at støtte op om de alt for mange mennesker, som alt for længe er havnet i en vanskelig og ofte langvarig spirituel krise i sprækken mellem de to behandlergrupper, som - groft ridset op - tegner vores forhold til psykens dimensioner:

De etablerede behandlere:

Læger, socialrådgivere, psykiatere og til en vis grad også psykologer i det professionelle system kender stort set intet til fænomenet, og derfor forekommer der fejldiagnoser og de kundaliniramte udsættes for overflødige og undertiden skadelige undersøgelser og behandlinger. De hyppigste diagnoser sker inden for de psykiatriske og neurologiske områder, eksempelvis skizofreni, manio-depression, depression, angstneuroser, idet kundalini ikke hører hjemme i diagnose-kataloget Det er dog vores erfaring, at en del inden for det etablerede behandlersystem er ved at åbne sig mht. kundalinifænomenet. De har taget alvorligt, at nogle af de indlagte, som de før har diagnosticeret som psykotiske i traditionel forstand, kæmper med en vakt kundalini.

Omkring en fjerdedel af de mennesker med kundalini-erfaringer, vi har snakket med, har været i psykiatrisk behandling. I de milde tilfælde har indlæggelserne varet i 3-4 mdr., og de har ikke fundet hjælp. Når reaktioner har været meget påfaldende, stiller behandlerne de alvorlige diagnoser med førtidspension til følge. For de fleste er det en nedværdigende position at være i det psykiatriske system og få førtidspension. For ganske få er det positivt, fordi det har den effekt, at systemet lader dem være i fred. Det er meget almindeligt, at de, når der er gået nogle år, er i stand til at skabe sig en god eller blot rimelig tilværelse, f.eks. få et lønnet arbejde (som deres diagnose ellers helt udelukker, at de skulle kunne klare!!). Hvor mange kundaliniramte, der befinder sig i det psykiatriske system, ved vi ikke, da vi kun har haft kontakt med nogle af dem.

Når spirituelt kriseramte benytter sig af den begrebsverden og de livsanskuelser som kundalini er en del af, vil behandlere ofte tolke dette som et udtryk for sygdom i sig selv. Derfor må man i situationen som kundaliniramt selv prøve at vurdere, om det er gavnligt at nævne begrebet. Der er stadig en udbredt en berøringsangst i den etablerede verden, når det gælder at forholde sig til transpersonlige oplevelser. Behandlingstilbuddet vil oftest være medikamenter, som sløver og slører adgangen til den indre verden, men bestemt ikke løser problemerne. Psykofarmaka af de typer, som virker angstdæmpende, kan være nødvendige for nogle i perioder, hvor angsten dominerer så meget, at man ikke kan få dagligdagen til at fungere.

Det skal nævnes, at psykiatere som Lee Sanella fra USA og hjemlige Gustav Hansen har været pionerer inden for den moderne forståelse af fænomenet.

Den alternative verdens terapeuter, meditationsgrupper osv.:

Stik imod den holistiske holdning i disse grupper ender dens autoriteter alt for ofte som fornægtere, idet man ikke ønsker at se i øjnene, at de fine meditationsteknikker, øvelser og tilgange til den indre verden kan medføre alvorlige kriser. Vejlederne kan ligesom alle andre have store mangler og blinde vinkler i det, de tilbyder. Da der ikke tages noget personligt ansvar for at udviklingen forløber harmonisk, vil de nødstedte ofte blot glide ud af syne efter et stykke tid, uden at være blevet hjulpet. Reelt må kriser i en eller anden grad betragtes som et udtryk for, at en indre udviklingsteknik overhovedet virker! Naive forestillinger om problemfri selvudvikling er stadig alt for udbredte og ligeså blindheden for alle de mange gange, hvor meditationsøvelser løber løbsk og de indre processer tager magten fra folk. Problematiske følger af vakt kundalini optræder i praktisk talt samtlige de forskellige retninger, som beskæftiger sig med meditation, også dem som mener sig garderede!

Alternative behandlere har bestemt ikke altid realistiske forestillinger om, hvorvidt deres evner og metoder er gavnlige i den form for både højspændte og skrøbelige tilstande, som nogle kundaliniramte befinder sig i. Mange af disse søger så ihærdigt lindring for de plagsomme tilstande, at deres økonomi bliver mærket af det. Healing vil ikke altid lindre og berolige, ofte er der tværtimod risiko for at igangsætte løbske processer eller skabe ubalance.

Der er noget ironisk i, at der er en stor risiko for mennesker, der søger at realisere et åndeligt potentiale og integrere det sjælelige aspekt, ender i tilstande, som gør det vanskeligt at navigere i samfundet. Det billede bærer også på et budskab om et samfund som i sit fokus på ydre, materiel ekspansion har gjort sig blind for åndelige perspektiver.

Udløsende faktorer

Kundalinirejsning optræder især som følgevirkning af yoga, meditation, healing eller krops- og psykoterapi.

Blandt andre udløsningsfaktorer kan nævnes: fødsler, ulykkelig kærlighed, skilsmisse, cølibat, dyb sorg, høj feber og indtagelse af stoffer.

Ofte vil kundalini-krisen være samtidig med eller affødt af en personlig krise, man allerede befinder sig i.

Her vil personligheden være skrøbelig og spændingen intens. Men en kundalini-rejsning kan også komme pludseligt, uden påviselig grund.

Den vigtige fællesnævner er gnisten, der springer mellem en meditativt spejlende bevidsthed og den sanselige, fysiske dimension. Koblingen afføder en stærk energimæssig stimulering og påvirkning.

Kundalinis kendetegn:

 1. Brændende varme eller kolde strømme, der bevæger sig op gennem rygraden.
 2. Seksuel pirring i underlivet, og langs rygraden og i hovedet. Snurren i halebenet.
 3. Vibrationer, uro eller kramper mange steder eller i hele kroppen.
 4. Smerter, spændinger, stivhed i nakken samt hovedsmerter.
 5. Hurtig puls og øget stofskifte.
 6. Overfølsomhed overfor lyde, menneskers nærvær og andre påvirkninger.
 7. Orgasmefornemmelser forskellige steder i kroppen eller totale kosmiske orgasmer.
 8. Mystiske/religiøse oplevelser, åbenbaringer, kosmiske glimt.
 9. Clairvoyante oplevelser af hændelser i nuværende/tidligere liv.
 10. Oplevelser af lysfænomener.
 11. Ubalance mellem seksuelle impulser og åndelig drift.
 12. Angst pga. uvidenhed om hvad, der sker.
 13. Svækket koncentrationsevne og hukommelsesbesvær.
 14. Manisk opstemthed, mangel på søvn og appetit.
 15. Depression, selvmordstanker.
 16. Total isolation, fordi oplevelserne dominerer psyken og ikke kan kommunikeres ud.

Figentid
Comments